Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (Tekstas svarbus EEE)