Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) n r. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser