2014/660/EL: Komisjoni rakendusotsus, 11. september 2014 , milles käsitletakse rahastamislepingu näidisvormi Euroopa Regionaalarengufondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi osalemiseks VKEde toetamiseks mõeldud piiristamata garantiide ja väärtpaberistamisega seotud ühisinstrumentides