Υπόθεση T-352/19: Προσφυγή της 10ης Ιουνίου 2019 — Gamma-A κατά EUIPO — Piejūra (Συσκευασία τροφίμων)