Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2012 , σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 2012 της Δανίας και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Δανίας, 2012-2015