Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1358/2011 ( 2011. gada 14. decembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)