Υπόθεση C-557/18: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 8ης Νοεμβρίου 2018 [αίτηση του Landgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Eurowings GmbH κατά JJ, KI