Rådets ståndpunkt (EU) nr 11/2021 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013 och (EU) nr 377/2014 samt beslut nr 541/2014/EU Antagen av rådet den 19 april 2021