Προσφυγή που ασκήθηκε στις 2 Ιουνίου 2017 από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά του Βασιλείου της Νορβηγίας (Υπόθεση E-4/17)