Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om införande av en nödåtgärd från gemenskapen för skrotning av fiskefartyg (KOM(2002) 190 - C5-0315/2002 - 2002/0115(CNS))