Sag C-222/11 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 1. december 2011 — Longevity Health Products, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Performing Science LLC (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 7, stk. 1, litra d) — ordmærket »5 HTP« — ugyldighedsbegæring — åbenbart, at appellen skal afvises)