Direktiva Komisije 2010/85/EU z dne 2. decembra 2010 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve cinkovega fosfida kot aktivne snovi in o spremembi Odločbe 2008/941/ES Besedilo velja za EGP