Komisijas Direktīva 2010/85/ES ( 2010. gada 2. decembris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai kā darbīgo vielu iekļautu cinka fosfīdu, un ar ko groza Lēmumu 2008/941/EK Dokuments attiecas uz EEZ