Οδηγία 2010/85/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου για να συμπεριληφθεί το φωσφίδιο του ψευδαργύρου ως δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/941/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ