Υπόθεση T-41/18: Προσφυγή της 24ης Ιανουαρίου 2018 — Autoridad Portuaria de Vigo κατά Επιτροπής