Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/675 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τον μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών