Споразумение за въздушен транспорт между ЕС и Канада *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 март 2011 г. относно проекторешение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, за сключването на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))