Υπόθεση C-725/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Grondwettelijk Hof (Βέλγιο) στις 22 Νοεμβρίου 2018 — Anton van Zantbeek VOF κατά Ministerraad