Υπόθεση C-854/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Köln (Γερμανία) στις 22 Νοεμβρίου 2019 — Vodafone GmbH κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας