ELi ja Kameruni vaheline metsaõigusnormide alane leping *** Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu (FLEGT) sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja Kameruni Vabariigi vahel (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))