Споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2011 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))