Komisijos pranešimas dėl Jungtinėje Karalystėje taikomų prekybos kiaušiniais standartų atitikties atitinkamiems Sąjungos teisės aktams vertinimo rezultatų (Skelbiama remiantis 2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų, 30 straipsnio 1 dalimi (OL L 163, 2008 6 24, p. 6) 2020/C 434/05