Komission tiedonanto Yhdistyneessä kuningaskunnassa munien kaupan pitämiseen sovellettavien vaatimusten vastaavuudesta asiaa koskevan unionin lainsäädännön kanssa tehdyn arvioinnin tuloksista (Julkaistu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta23 päivänä kesäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 589/2008 (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 6) 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti) 2020/C 434/05