Γραμμή του προϋπολογισμού B2-1630 — Καινοτόμα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου — Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων αριθ. AC/2003/001 για την κατάρτιση πίνακα εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων VP/2003/21 "Καινοτόμοι προσεγγίσεις στη διαχείριση της αλλαγής"