Stanovisko č. 2/2012 (podľa druhého pododseku článku 287 ods. 4 a článku 311 a článku 322 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojení s článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu) k zmenenému a doplnenému návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie – KOM(2011) 739, k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie – KOM(2011) 740, k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť – KOM(2011) 742, k návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty – KOM(2011) 737, k návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z finančných transakcií – KOM(2011) 738