Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1873 av den 7 november 2019 om förfarandena vid gränskontrollstationer för de behöriga myndigheternas samordnade utförande av förstärkt offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och sammansatta produkter (Text av betydelse för EES)