Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1873 zo 7. novembra 2019 o postupoch koordinovaného vykonávania zintenzívnených úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a zložených produktov príslušnými orgánmi na hraničných kontrolných staniciach (Text s významom pre EHP)