Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1873 (2019. gada 7. novembris) par procedūrām robežkontroles punktos, saskaņā ar kurām kompetentās iestādes koordinēti veic pastiprinātas oficiālās kontroles dzīvnieku izcelsmes produktiem, reproduktīvajiem produktiem, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un kombinētajiem produktiem (Dokuments attiecas uz EEZ)