Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1873 2019 m. lapkričio 7 d. dėl kompetentingų institucijų koordinuotai vykdomos gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir sudėtinių produktų nuodugnesnės oficialiosios kontrolės procedūrų pasienio kontrolės postuose (Tekstas svarbus EEE)