Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1873, 7. november 2019, mis käsitleb pädevate asutuste koordineeritud rangema ametliku kontrolli menetlusi, mida rakendatakse piiripunktides seoses loomsete saaduste, loomse paljundusmaterjali, loomsete kõrvalsaaduste ja liittoodetega (EMPs kohaldatav tekst)