Pregunta escrita E-001141/12 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) al Consejo. Proceso del «Semestre europeo»