Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om att ta EU:s solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019