Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 79/373/EEG om saluföring av foderblandningar (KOM(1999) 744 — C5-0020/2000 — 2000/0015(COD))