Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6355 – Axel Springer France/Mondadori France/AR Technology) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES