Οι ακόλουθες πληροφορίες κοινοποιούνται στους κάτωθι: AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (Κομμουνιστικό κόμμα Φιλιππινών), μεταξύ άλλων, NEW PEOPLES ARMY (NPA) (Νέος Λαϊκός Στρατός - «NPA»), Φιλιππίνες, Στρατιωτικό σκέλος της Χεζμπολάχ, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL, POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE (PFLP) (Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» — «PFLP»), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE-GENERAL COMMAND (Λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση), «DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI CEPHESI» — «DHKP/C», «SENDERO LUMINOSO» — «SL» («Φωτεινό Μονοπάτι») και «TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN» — «TAK» — πρόσωπα και ομάδες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (βλέπε παραρτήματα στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/20 του Συμβουλίου και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/19 του Συμβουλίου) 2020/C 183/01