Агенция на Европейския съюз за основните права — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2015 година