Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2018/1315 z 18. apríla 2018 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016