Rezolucija (EU, Euratom) 2018/1315 Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016.