Uredba (EU) 2020/1694 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 (Tekst značajan za EGP)