Κανονισμός (EE) 2020/1694 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τα οχήματα τέλους σειράς κατηγορίας L ως απάντηση στην πανδημία της COVID-19 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)