Ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά με τη μη επιβολή και τη μείωση των προστίμων σε υποθέσεις συμπράξεων (καρτέλ)