Υπόθεση T-118/20: Προσφυγή της 21ης Φεβρουαρίου 2020 — Voco κατά EUIPO (σχήμα συσκευασίας)