Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5815 — PFD/Radio Salü/Antenne) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ