KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį dėl Tarybos pozicijos dėl Reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ priėmimo