Υπόθεση C-72/12: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) στις 13 Φεβρουαρίου 2012 — Gemeinde Altrip κ.λπ. κατά Land Rheinland-Pfalz