Κανονισμός (ΕΕ) 2019/492 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)