Обобщена информация, която държавите-членки съобщават, относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията относно приложението на членове 87 и 88 от Договора за ЕО за държавните помощи за заетост (Текст от значение за ЕИП)