Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2236 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων υδρόβιων ζώων και ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)