88/197/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 1988 για την έγκριση του σχεδίου ανίχνευσης ορμονικών καταλοίπων που υπέβαλε η Δανία (Το κείμενο στη δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)