Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1052/92 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1992 σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον ενδέκατο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3149/91